تبلیغات
برگ سبز( شریعتی و اندیشه ناتمام , مطالب جالب اخلاقی, اجتماعی , روانشناسی) - تست بسیار قوی / چه تصوری از خودتان دارید؟
برگ سبز( شریعتی و اندیشه ناتمام , مطالب جالب اخلاقی, اجتماعی , روانشناسی)
انسان وفقط از جنگ وزلزله وسیگار نمی میردانسان روزی ازلبخندهایی که نمی زندواشک هایی که نمی ریزدخواهد مرد!!

 

«تصور از خود»‌‌ همان ادراك از خویشتن است؛ به عبارت دیگر، تصور فرد از مهارت‌ها، خصوصیات و توانایی‌هایی است كه دارد. ویژگی‌های شخصیتی كه در این مقیاس بررسی می‌شود مفهومی از خود را ارائه می‌دهند. این مقیاس پنج جنبه از ویژگی‌ها را بررسی و اندازه گیری می‌كند كه عبارت است از:
 


 


۱) بعد توانایی‌های ذهنی شامل سوالاتی درباره معلومات، هوش، حافظه، توانایی خواندن و هوشیاری.

۲) بعد كارآمدی (تحصیلی یا شغلی) شامل سوال‌هایی درباره تلاش و سخت كوشی، موفقیت، تنبلی، به اتمام رساندن كار‌ها و یادگیری مطالب.

۳) بعد جذابیت ظاهری شامل سوال‌هایی درباره قیافه، محبوبیت، وضع ظاهر و مرتب بودن.

۴) بعد مهارت‌های اجتماعی شامل سوال‌هایی درباره شوخ طبعی، حسادت، شخصیت و ورزشكاربودن

) بعد عیب‌ها و حسن‌ها شامل سوال‌هایی درباره حرص و طمع، خودخواهی، بی‌رحمی، مهربانی و خلق و خو.

 

می‌توانید در هر یك از صفات و ویژگی‌هایی كه در ادامه ارائه می‌شود، خود را با دیگران مقایسه كنید و آن عبارتی را علامت بزنید كه درباره شما بیشتر مصداق دارد.

 

۱) قیافه‌ام...
الف - تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۲) معلوماتم...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۳) حرص و طمع من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

 

۴) شوخ طبعی من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۵) هوش من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۶) محبوبیت من...
الف- بیشتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیشتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- كمتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ه- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

 

۷) حافظه من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، قوی‌تر است.

ب- قوی‌تر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، ضعیف‌تر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، ضعیف‌تر است.

 

۸) جذابیت من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- به اندازه بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۹) شخصیت من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ب- بهتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۱۰) تنبلی من...
الف- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- كمتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

 

۱۱) خودخواهی من...
الف- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- كمتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

 

۱۲) وضع ظاهری من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۱۳) خلق و خوی من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- بد‌تر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۱۴) استقلال من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۱۵) مرتب بودن و پاكیزگی من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۱۶) موفقیتم...
الف- بیشتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیشتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- كمتر از بیشتر كسانی كه می‌شناسم.

ه- تقریبا كمتر از همه كسانی كه می‌شناسم.

 

۱۷) مهربانی‌ام...
الف- بیشتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیشتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- كمتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ه- تقریبا كمتر از همه كسانی است كه می‌شناسم.

 

۱۸) در یادگیری مطالب...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهترم.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر كسانی هستم كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، ضعیفترم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، ضعیفترم.

 

۱۹) حسادتم...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

 

۲۰) تلاش و سختكوشی من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- به اندازه بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- كمتر از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۲۱) توانایی خواندن و مهارت بیان من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بد‌تر است.

 

۲۲) در به اتمام رساندن كار‌ها...
الف- از همه كسانی كه می‌شناسم، بهترم.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر كسانی هستم كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بدترم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بدترم.

 

۲۳) تیزهوشی و هوشیاری من...
الف- تقریبا بیش از همه كسانی است كه می‌شناسم.

ب- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ج- به اندازه بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر هستم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

 

۲۴) از نظر ورزشكار بودن...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بهترم.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بهترم.

ج- مثل بیشتر كسانی هستم كه می‌شناسم.

د- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، بدترم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بدترم.

 

۲۵) بی‌رحمی من...
الف- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ب- از بیشتر كسانی كه می‌شناسم، كمتر است.

ج- مثل بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

د- بیش از بیشتر كسانی است كه می‌شناسم.

ه- تقریبا از همه كسانی كه می‌شناسم، بیشتر است.

 

روش نمره‌گذاری آزمون
ه‌مان طور كه ملاحظه كردید در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد كه هر كدام بیان‌كننده صفتی در فرد است. هریك از این موارد شامل ۵ اظهارنظر درجه‌بندی شده است كه فرد یكی از آن‌ها را انتخاب می‌كند. گزینه‌های این آزمون از ۵ تا یك نمره گذاری می‌شود. به عبارت دیگر برای هر گروه گزینه الف امتیاز ۵، گزینه (ب) امتیاز ۴، گزینه (ج) امتیاز ۳، گزینه (د) امتیاز ۲ و گزینه (هـ) امتیاز یك را به خود اختصاص دهید.

پس از جمع امتیازات حداقل نمره‌ای كه شخص در این مقیاس به دست می‌آورد ۲۵ و حداكثر آن ۱۲۵ است.

نمره آزمون شما عددی بین ۲۵ تا ۱۲۵ خواهد بود كه تحلیل آن براساس جدول زیر انجام خواهد شد:

۷۱ و كمتر از آن بسیار ضعیف

۷۲ تا ۸۱ ضعیف

۸۲ تا ۹۱ متوسط

۹۲ تا ۱۰۱ قوی

۱۰۲ و بیشتر از آن بسیار قوی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : sh k
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

.

كد ماوس

.